ஸஹாபாக்களின் சிறப்புகள் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள்: 09 ஜூலை 2015 வியாழன் இரவு
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=o8psdyI9eVk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *