ஹஜ் செயல் முறை விளக்க நிகழ்ச்சி 05.10.2012

இஸ்லாமிய அழைப்பு மறறும் வழிகாட்டி மையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கும்

ஹஜ் செயல் முறை விளக்க நிகழ்ச்சி 05.10.2012

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மறறும் வழிகாட்டி மையம் (IDGC), தம்மாம்
நாள்: 05-10-2012 – வெள்ளிக்கிழமை
நேரம்:காலை   9.30 முதல்  மாலை 5:00 வரை

  • இணையதளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு
  • பகல் உணவு, குளிர் பானம், தேனீர்
  • பெண்களுக்கு தனி இடம்
  • போக்கு வரத்து ஏற்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *