ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் – 6 (v)

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் தொடர் வகுப்பு – 6
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்
நாள்: 25:08:2014. திங்கட்கிழமை.
இடம் : ராக்கா சாமி துகைர் ஹால், அல்கோபர் , சவுதி அரேபியா.

[youtube id=0JHEPn8mX4A]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *