[வகுப்பு: 08-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

வழங்கியவர்: ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்- நாள் : 08-9-2014 திங்கள்கிழமை –  இடம்: ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை [youtube id=KqD2GurEE7g]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *