[வகுப்பு: 09-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்(v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள் : 15-9-2014 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை[youtube id=6hYCO55UT2k]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *