தஹாவிய்யாஹ்

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 16 (முடிவுரை)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 16 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 31-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.. [youtube id=wJKwha5K52E]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 15

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 15 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 31-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.. [youtube id=H4v37vlZENs]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 14

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 14 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 24-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.. [youtube id=TLL0nVMnnaw]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 13

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 13 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 17-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.. [youtube id=vBONKxWYpI8]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 12

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 12 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 10-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.. [youtube id=McHFQ2bJfjE]

Read More »