தஹாவிய்யாஹ்

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 7 (வீடியோ)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 7 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 02-12-2013 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :, ராக்கா தஃவா நிலைய வகுப்பறை, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. [youtube id=YX7cx7fITEo]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 6 (வீடியோ)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 6 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 25-11-2013 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. [youtube id=jwoyO2VrIAw]  

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 5 (வீடியோ)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு-5 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 18-11-2013 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.  [youtube id=SSQ8BpoMhFs]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 4

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு-4 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 11-11-2013 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.  [youtube id=ptS_TM-MZ5M]

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 3 (வீடியோ)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு-3 வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா நாள் : 04-11-2013 திங்கள்கிழமை இரவு இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.  [youtube id=HQffS_Dso1Q]

Read More »