ஹதீத் அல் ஆஹாத்

[வகுப்பு: 4-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 05-05-2014 திங்கள்கிழமை – இடம்: ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை

Read More »

[வகுப்பு: 3-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 28-4-2014 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை

Read More »

[வகுப்பு: 2-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

வழங்கியவர்: ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 21-4-2014 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை

Read More »

[வகுப்பு: 1-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

ஷேஹ் நாஸிருத்தீன் அல்பானி அவர்களின் நூல் விளக்கம் – இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – வழங்கியவர்: ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 14-4-2014 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை

Read More »