ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்

[வகுப்பு: 20-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 05-01-2015 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை [youtube id=uf2S6ggWBFI]

Read More »

[வகுப்பு: 18-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: வறுமையின் காரணமாக உண்ணுவதற்கோ, பருகுவதற்கோ ஏதுமில்லாத நிலையில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் முறையிட்டபொழுது, நபியவர்கள் தனது விருந்தாளியாக என்னை தனது பள்ளியில் தங்குவதற்கு பணித்தார்கள். என்னைப்போலவே மேலும் இரண்டு தோழர்கள் நபிகளாரின் விருந்தாளியாக பள்ளியில் தங்கியிருந்தனர்.

Read More »

[வகுப்பு: 10-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 22-09-2014 திங்கள்கிழமை – இடம்: ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை [youtube id=Pm9A9zb7GLg]

Read More »

[வகுப்பு: 13-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 17-11-2014 திங்கள்கிழமை – இடம்: ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை [youtube id=hKlK7b7kG9o]

Read More »

[வகுப்பு: 12-20] ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10-11-2014 திங்கள்கிழமை – இடம்: ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை [youtube id=btG697tKvHs]

Read More »